"> Re)Writing Ethnography) אתנוגרפיה וכתיבה – קול קורא לסדנא לתלמידי מחקר אוניברסיטת חיפה 22-23.4.2020 – בחברת האדם
הירשם לניוזלטר שלנו

Re)Writing Ethnography) אתנוגרפיה וכתיבה – קול קורא לסדנא לתלמידי מחקר אוניברסיטת חיפה 22-23.4.2020

במסגרת המסורת הדו-שנתית שלנו, החוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה שמח להודיע שהשנה שוב נקיים סדנת מחקר אתנוגרפית בת יומיים, לסטודנטים/ות לתארים מתקדמים מכל הדיסציפלינות. מטרתה להקנות למשתתפים היכרות מעמיקה עם המחקר האתנוגרפי. הסדנא מיועדת לתמידות ותלמידי תואר שני ושלישי, אנתרופולוגים ומדיסציפלינות אחרות, העוסקים במחקר איכותני. הסדנא תידרש למגוון שאלות אפיסטמולוגיות, מתודולוגיות, ואתיות שעולות בעבודה האתנוגרפית. בכל סדנא אנו מתמקדות בעיקר בתמה אחת, השנה בחרנו להתמקד בכתיבה.
רציונל:

באחד מספרי סדרת "נרניה" מתקיים דיאלוג בין הילדים, בעת כניסתם לארון, ובמהלך המעבר שלהם מעולם הממשות לעולם הפנטזיה. המעבר עצמו – הארון – הוא מפחיד, כפי שמיטיבים לתאר זאת הילדים: "חשוך פה מאד". כמו בספר, גם בכתיבה, המעבר בין העולמות מהדהד את התנועה התמידית בין הכתיבה האתנוגרפית לכתיבת הספרותית. כאנתרופולוגיות, אנו מתייחסות לנקודת החושך הזו כמטאפורה לשלב הלימינלי שבכתיבה. כאנתרופולוגיות, אנו יודעות שלרגעי אי-הוודאות יש תפקיד חשוב בדרך ל"גילוי של ארץ חדשה".

על רקע התפקיד המרכזי של הכתיבה בעבודה אתנוגרפית – משלב התיעוד ביומן השדה, שלב המאמץ "לספר סיפור" ולבסוף שלב הכתיבה האנליטית – החלטנו להקדיש חלק ניכר מהסדנא לתהליך הכתיבה. נוסף על ההתמקדות בכתיבה, במהלך היומיים נדרש לסוגיות נוספות שמעסיקות את המשתתפים/ות. בין היתר, נבחן יחד שני "רומנים" שבין הכתיבה והאתנוגרפיה: אחד הוא "הרומן הגלוי" שבין האנתרופולוגיה למדעי החברה, שבו הכתיבה שואפת לנסח, להביע, ולשקף את המציאות החברתית הנצפית בשדה המחקר. השני הוא "הרומן הסודי" שבין האנתרופולוגיה לספרות, העוסק במתח שבין כתיבה ריאליסטית לכתיבה יצירתית על גבול הבדיון – כתיבה שממציאה מציאות חברתית. רומן סודי זה, שמלווה את האנתרופולוגיה זה עשורים, דורש התייחסות מעמיקה במיוחד בעידן הפוסטמודרני, המטשטש הקשרים שבין מציאות לבדיון, מסמן ומסומן, מציאות והיפר מציאות. הסדנא תנוע בין שני צירים אלה, ותיגע במנעד רחב של ממשקים בין אתנוגרפיה וכתיבה.

אורחים:

פרופ' זלי גורביץ, פרופ' טובה גמליאל, Prof. Mark Goodale

זכאות ודרישות:

הסדנא פתוחה לתלמידות ותלמידים לתארים מתקדמים, כולל בוגרים ממגוון דיסציפלינות. ההרשמה בעלות סמלית  של 130 ₪, אך יש להירשם מראש ולהתחייב להשתתפות רציפה בשני הימים.

מבנה הסדנא:

שני ימי הסדנא, יורכבו משילוב של הרצאות מתודולוגיות של אנתרופולוגיות מנוסות, ודיון בחומרים שיציגו המשתתפים. תוכן הדיונים יתבסס על הדילמות הספציפיות שיעלו המשתתפים, גם אם לא כל חומרי הגלם יוצגו בהרחבה בסדנא.

הרשמה:

המועמדים/ות מתבקשות/ים לשלוח תקציר (עד 300 מילים) לפי הפורמט המצורף, וכן לתאר בכמה משפטים באיזה דילמות/ שאלות בנוגע לכתיבה ו/או ניתוח חומרים ו/או אחרות אתן/ם מתמודדות/ים כעת.

מועד אחרון להרשמה –  5.3.2020., תשובות ישלחו במהלך השבוע השלישי של חודש מרץ.

כתובת למשלוח: hagarhazazberger@gmail.com

בברכה

מארגנות הסדנא:

ד"ר הגר חג'ג'-ברגר, פוסט-דוקטורנטית, החוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עמליה סער, החוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה.